جداسازی موهااین مفهوم بیشتر در FUT  مفهوم پیدا میکند. پس از جدا کردن قطعه و یا قطعات حاوی فولیکولهای مو از سر موها توسط افراد ماهر و توسط ابزار خاص با برشهای دقیق به گونه ای که به ریشه های مو آسیبی نرسد از هم جدا میگردند. و تا جایی که به مو آسیبی نبیند از نسوج اطراف پاکسازی میشود. این فولیکولها در گروههای حاوی یک, دو, سه و یا تعداد بیشتر فولیکول تقسیم بندی شده و در اختیار شخصی که موها را پیوند میکند گذاشته میشود.

21 اردیبهشت 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 3149 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید