نتایج پیوند

.  اغلب موهاي کاشته شده ٢٠-١٠ روز پس از انجام عمل خواهند ريخته و مجدداً پس از ٤-٣ ماه شروع به رشد کرده و تدريجاً تعداد و ضخامت آنها افزايش پیدا کرده و شکل نهائي تقريباً پس از ١٢-٩ ماه ديده خواهد شد. هر چند اين زمانها مي تواند کمتر و يا بيشتر باشد در هر عمل پيوند مو در صورت پر پشت(متراكم) بودن موها در محل دهنده مو با انتقال حدود ٢٥٠٠ الي ٣٥٠٠ ريشه مو حدوداً ٢٥ الي ٣٠ درصد از پر پشتي طبيعي به فرد باز ميگردد. ولي اين رقم در افراد مختلف با توجه به وسعت محل گيرنده و تراکم مو در محل دهنده متغير خواهد بود. بنابر این اگر در فردی موهای دهنده خوبی وجود نداشت باشد نتایج ضعیفتری را باید انتظار داشت. اين موها رشد داشته و مانند موهاي ديگر هر چند ديرتر ولي ممکن است سفيد بشوند. ضخامت تارهاي مو در پشت سر بيش از موهاي جلوي سر است که بنابر اين پر پشتي بيشتري ايجاد مي نمايد ولي مشکل آن اينست که ممکن است در افرادي که کاملاً موي خود را  از دست داده اند موها نمود بيشتري داشته باشند. در افرادي که در محل گيرنده پيوند بخشي از موهاي خود را دارند و کاشت به منظور پر پشت کردن مو بکار گرفته شده است از حدود ٢ هفته بعد از کاشت بخشي از موهاي خود فرد نيز بهمراه موهاي پيوند شده دچار ريزش شده و تراکم موها در محل گيرنده حتي کمتر از قبل از عمل خواهند شد. ولي مجدداً همزمان با رشد موهاي پيوند شده شروع به رشد مي کنند.

روند ريزش مو تقريباً هيچوقت شامل موهاي کاشته شده نمي شود ولي در افرادي که براي پر پشت کردن مو از کاشت مو استفاده شده است اين روند ممکن است در موهاي  پيوند نشده فرد ادامه يافته و در اين گروه از افراد براي حفظ اين موها مصرف دارو با تجويز پزشک پيشنهاد ميگردد.

26 اردیبهشت 1399
نویسنده : - | بازدید ها : 2694 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید